Osgb Nasıl Kurulur

Osgb Nasıl Kurulur

12 Aralık 2019 4710
Osgb Nasıl Kurulur

OSGB KURMA ŞARTLARI

Ortak Sağlık güvenlik birimleri ( OSGB) firmaları Çalışma ve Sosyal Güvenik bakanlığı tarafıdan nasıl yetkilendirilir ? OSGB nasıl kurulur ? Ortak Sağlık Güvenlik Birimi nasıl oluşturulur ? OSGB firması kurma şartları nelerdir? OSGB firması kurmak için gerekli evraklar nelerdir bunları açıklamaya çalışacağız.

 

GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Öncelikle OSGB yani Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan tanımında da görüldüğü üzere Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirket özelliğini sağlayan tüzel kişiliklerdir. Bu nedenle kamu kurumları hastaneler, Üniversiteler Kamu kurumlarının teşebbüsleri , iştirakleri ve şirketler Ortak Sağlık Güvenlik Birimi kurabilir ve Bakanlıkça yetkilendirilebilirler. Buradan da anlaşılacağı gibi şahıs firmaları adi ortaklıklar OSGB kurmak için yeterli bir tüzel kişilik değildir. Başvuru esnasında başvuru dosyasında bulunacak evraklar;

 

 • Ticaret Sicil Gazetesi . Şirket tüzüğünde Ortak Sağlık Güvenlik Birimi hizmetleri gibi bir ibare bulunmasına gerek olmamakla birlikte İş güvenliği Hizmetleri bulunmasında fayda vardır. Ayrıca Şirketi temsile muktedir olan kişinin imza sirküleri.
 • OSGB de Tam süreli görevlendirilen en az bir tane İş yeri hekimi , İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin tam zamanlı iş sözleşmeleri veya görevlendirme belgeleri ile bu kişilere ait işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, diğer sağlık personeli belgeleri bu kişiler OSGB sahibi veya ortağı ise tam süreli çalışacaklarına dair taahhütnameleri
 • OSGB’nin sorumlu müdürlüğü görevini üstlenen OSGB sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı, bu kişi OSGB yetkisi almaya aday şirketin sahibi veya ortağı ise sorumlu müdürlük taahhütnamesi.
 • OSGB kurulacak yere ait olan yapı kullanma izin belgesi diğer bir değişle Yapının İskan belgesi.
 • OSGB Yetkisi için başvurulu yapılacak yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen numarataj veya adres tespit belgesi.
 • Ortak Sağlık Güvenlik Birimi yetkisi almak için gösterilecek yere ait olan kira sözleşmesi bu alan OSGB şirketi adına ise veya tapu senedi veya intifa hakkı belgesi.
 • OSGB Olarak Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bütün bölümlerin ve kullanım amacının belirtildiği, yetkili teknik eleman tarafından onaylanmış olan 1/50 ölçekli plan.
 • OSGB firması olarak kullanılacak mahale ait yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına ve bu yerde OSGB açılmasında sakınca olmadığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge diğer bir değişle İtfaiye Raporu.

 

GEREKLİ FİZİKİ ŞARTLAR NELERDİR?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi OSGB kurmak ve Bakanlık tarafında yetkilendirilebilmek için OSGB nin kurulacağı alan hakkında kesin bir karar bulunmamaktadır. OSGB ler İş merkezlerinde kurulur ve ya Sanayi Bölgelerinde kurulur gibi her hangi bir dayatma olmada da OSGB lerin kurulacağı Bina ve alan için kesin çizgiler çizilmiştir. Yönetmeliğe göre OSGB ler kuruldukları binanın mutlaka iskanı olmalı ve Tapu kayıtlarında işyeri olarak geçmesi gerekmektedir. Yalnızca Tapu kayıtlarında mesken olarak geçen bir bina zamanla tamamen işyeri durumunda kullanılır hale gelmiş ise ve binada mesken olarak kullanılan alan bulunmuyor ise bunu belediyeden alacakları bir belge ile belgelendirdikleri sürece bu mahallerde de kurulabilirler. OSGB Firmaları hizmet sahalarını yürütülmesine ve personel sayısına yetecek asgari büyüklükte; işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere en az 10 metrekarelik bir muayene odası, 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale, 10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odaları ile 12 metrekarelik bekleme yeri, uygun büyüklükte arşiv odası ve en az bir tuvalet ve lavabodan oluşur şekilde dizayn etmeleri gerekmektedir.

Bunların dışında fiziki olarak OSGB olarak yetki alınacak mahal;

 • OSGB olarak planlanan bina başka bir hizmet amacı ile kullanılan bir yerin içerisinde olacak ise mutlaka ayrı bir girişi olmalı ya da bina içerisinde ayrılmış ve diğer birimlerden izole edilmiş bir alan olmalıdır. Bu durum belediyeden alınacak numarataj belgesi ile belgelendirilmelidir. OSGB olarak kullanılacak fiziki alanda her hangi başka bir faaliyet gösterilemez.
 • OSGB olarak planlanan bina, sağlam ve dayanıklı olmalıdır.
 • Binanın elektrik tesisatında yangın ve patlama tehlikesi yaratmayacak ve kaza riski oluşturmayacak şekilde gerekli önlemler alınmış olmalıdır.
 • Binanın acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılmalı ve çıkışları önleyici engel bulunmamalı, ilgili yönetmeliğe uygun şekilde acil çıkışları gösteren işaretlemeler yapılmış olmalıdır.
 • Yangın yönetmeliğine uygun şekilde yeterli tertibat sağlanmalı, yangın söndürme ekipmanları görülebilir ve kolay ulaşılabilir olmalıdır.
 • Binanın havalandırması, iklimlendirmesi ve aydınlatması yeterli olmalıdır.
 • Binanın tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı çalışanların sağlığı açısından risk oluşturmayacak şekilde yeterli sağlamlıkta olmalı, taban döşeme ve kaplamaları kaymaz şekilde ve hijyeni sağlayacak malzemeden yapılmış olmalıdır. Saydam, yarı saydam ve camlı bölmeler güvenli malzemeden yapılmış ve gerekli işaretlemelerin yapılmış olması gerekmektedir.
 • Pencere ve kapılar güvenlik açısından risk oluşturmamalıdır.

 

GEREKLİ PERSONEL ŞARTLARI NELERDİR?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi OSGB kurulabilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından OSGB belgesi ile yetkilendirilebilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam zamanlı iş sözleşmesiyle çalışan en az bir tane

 • İşyeri hekimi (İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen geçerli işyeri hekimliği belgesine sahip hekim)
 • iş Güvenliği Uzmanı ( İş Güvenliği Hizmetlerinde görevlendirilmek üzere En az C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine sahip Uzman )
 • Diğer sağlık personeli ( İşyeri hekimi ile birlikte hizmet veren öncelikli olarak çevre sağlık teknisyeni, hemşire, sağlık memuru toplum sağlığı teknisyeni veya acil tıp teknisyeni )

Bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca bu kişiler başka bir OSGB’de veya işyerinde aynı unvanla veya Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında eğitici unvanıyla görev alamazlar

 

( OSGB ) ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİNİN COĞRAFİ HİZMET SAHALARI

OSGB’lerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından yetkilendirilmeleri demek Coğrafi olarak Tüm Türkiye’de hizmet verebilecekleri anlamına gelmemektedir. Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri yalnızca Kuruldukları İl sınırları ve Kuruldukları ile konuşu olan İller sınırı dahilinde hizmet sunabilirler. Örnek vermek Gerekir ise Ankara’da Kurulmuş olan Bir OSGB firması Eskişehir de bulunun bir işletmeye OSGB hizmeti verebilirken İstanbul’da Bulunan bir işletmeye Ortak Sağlık Güvenlik Birimi hizmeti veremezler . OSGB ler diğer illerde ve kendi kuruldukları il sınırları içerisinde şube ve ya irtibat Bürosu bakanlıkça Ortak Sağlık Güvenlik Birimi kurma koşullarını sağlamadıkça açamazlar. Buradan da anlaşılacağı gibi her bir OSGB şubesi kurma çabası aynı zamanda yeni bir OSGB yetkisi almak ile eş koşullardadır.

 

 

Hızlı İletişim

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin

loading